Föreningens verksamhet

FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ
Föreningen finns till för sina medlemmar
Föreningen övervakar sina medlemmars yrkesmässiga och ekonomiska intressen för att värna om de anställdas anställningsvillkor och anställningstrygghet. Föreningen tillhandahåller tjänster som ger medlemmarna bättre förutsättningar för samarbete och samhörighet.

FÖRENINGENS VÄRDEGRUND
Medlemmen i centrum
Rättvisa – Jämlikhet
Intressebevakning – Samarbete
Yrkeskunskap – Status
Mänsklighet – Tolerans

FÖRENINGENS VISION
Föreningens 70-åriga historia liksom medlemmarnas samarbete och samhörighet har bidragit till en fungerande, växande, konkurrenskraftig och aktiv medlemsförening.

Föreningen är en föregångare när det gäller att skapa bättre anställningsvillkor, arbetsmiljö och arbetsförhållanden och ordna utbildning, informationsmöten, föredrag, samvaro med andra, rekreation och möjligheter till motion.

Föreningens information når alla medlemmar i realtid.

Den elektroniska kommunikationen har utvidgats till Internet.

Uppgifter
Företrädare för föreningen ska förhandla med Esbo stad om lokala avtal och branschvisa tillämpningar.

Medlemsavgift
Jytyförbundets medlemsavgift dras från den ordinarie lönen. Storleken på den procentuella andel är 1,32% / 2023. Fackorganisationens medlemsavgift får dras av i beskattningen

Beslutsfattande
Föreningens stadgeenliga möten hålls på våren och på hösten. Beslutanderätten utövas av medlemsföreningens möte. På vårmötet behandlas bl.a. verksamhetsberättelse och bokslut. På höstmötet väljs styrelse för en tvåårsperiod: ordförande för föreningen, styrelsemedlemmar och ersättare. Styrelsen har tio medlemmar. På mötena fattas också beslut om andra ärenden som föredragits för mötet som är öppet för alla medlemmar.

Intressebevakning
Intressebevakningskommittén samlar in uppgifter om medlemmarnas anställningar och sörjer för att uppgifterna uppdateras. Dessutom följer kommittén förändringarna i arbetslivet, deltar i gemensamma diskussioner och ordnar evenemang för olika yrkesgrupper.

I verksamheten understryks vikten och betydelsen av intressebevakning. Arbetet bör utföras ändamålsenligt så att man beaktar aktuella situationer och utnyttjar befintliga nätverk. Förtroendemännen åtnjuter medlemmarnas förtroende och är engagerade i sina roller. Föreningens förhandlare är kunniga på sitt område.

Kommittéer
Till sin hjälp kan styrelsen tillsätta kommittéer som planerar och ordnar olika kurser, utbildningar och seminarier för medlemmarna och informerar om aktuella frågor, beslut och händelser samt administrerar föreningens intranät- och webbsidor.

Vi ordnar också gemensamma rekreations- och kulturevenemang för medlemmarna under deras fritid. Vi hyr även ut föreningens stugor till medlemmarna. För unga ordnas evenemang som särskilt intresserar dem.